IFFI

Huisregels Stichting Ingredients For Food Innovators

(Scroll down for English)

Versie 20 juni 2019

 1. De aangeslotenen zijn industriële leveranciers, die voedingsingrediënten produceren en vermarkten aan de voedingsmiddelenindustrie.
 2. Kandidaat aangeslotenen:
  1. Kandidaat aangeslotene meldt zich aan bij het bestuur.
  2. Het bestuur informeert de bestaande aangeslotenen over de aanmelding.
  3. Bestaande aangeslotenen kunnen bezwaar maken indien:
   1. aansluiting van toekomstige aangeslotene in strijd is met de missie, visie,
    strategie en huisregels van het IFFI;
   2. dit bezwaar gedragen wordt door minimaal 2 aangeslotenen
   3. dit bezwaar binnen 2 weken na consultatie aan het bestuur bekend gemaakt wordt.
  4. De uiteindelijke beslissing over de aansluiting of het bezwaar zal door het bestuur
   van de stichting worden genomen en gecommuniceerd.
 3. Iedere aangeslotene is een jaar contributie verschuldigd die wordt vastgesteld door het bestuur
  1. Peildatum voor lidmaatschap is 1 januari.
  2. De contributie zal worden geïnd middels een factuur op naam.
  3. Bij beëindiging van lidmaatschap dient een 3 maanden opzegtermijn acht te worden genomen.
 4. Per aangeslotene zijn er twee persoonlijke afgevaardigden, waarvan er minimaal 1 zich op sr. management en/of executive niveau in de organisatie van de aangeslotene bevindt.
 5. Het IffI heeft een executive council (EC) bestaande uit de executive afgevaardigden.
  1. De EC dient als klankbord voor het bestuur
  2. De EC stimuleert deelname vanuit de aangeslotenen aan het IFFI programma.
 6. De stichting heeft een programma van activiteiten die in het begin van ieder kalender jaar met de leden gecommuniceerd wordt. De thema’s worden door de leden gekozen.
 7. Iedere aangesloten onderneming verplicht zich tot actieve deelname aan het programma en netwerk. Het Iffi bestuur waakt hierover.
  1. Iedere aangeslotene vaardigt minimaal 1 persoon af per activiteit.
  2. Het streven is dat iedere aangesloten aan minimaal 80% van de activiteiten deelneemt.
 8. De aangeslotenen zijn in principe bereid te participeren in activiteiten middels het leveren van kennis, faciliteiten, expertise, eigen netwerk, etc.
 9. Indien de aangeslotene niet in de geest van IFFI, zoals verwoord in deze huisregels, handelt en acties wel/niet onderneemt die daarmee in strijd zijn, behoudt het bestuur zich het recht voor om de aansluiting van de aangeslotene op IFFI op te heffen.
 10. Het bestuur zal jaarlijks een evaluatie en/of terugkoppeling van activiteiten en
  financiën verzorgen.

House Rules Foundation Ingredients For Food Innovators

Version June 20th, 2019

 1. The members are industrial suppliers who produce and market food ingredients to the food industry.
 2. Member candidates:
  1. A candidate member applies to the board.
  2. The board informs existing members about the application.
  3. Existing members can object if:
   1. the connection of the future member conflicts with the mission, vision, strategy, and house rules of the IFFI;
   2. this objection is supported by at least 2 members
   3. this objection is made known to the board within 2 weeks after consultation.
  4. The final decision on membership or objection will be made and communicated by the board of the foundation.
 3. Each member owes an annual membership fee determined by the board.
  1. The membership reference date is January 1st.
  2. The membership fee will be collected by invoice.
  3. Upon termination of membership, a notice period of 3 months must be observed.
 4. Each member appoints two personal representatives, of which at least 1 is at senior management and/or executive level in the member’s organization.
 5. The IFFI has an executive council (EC) consisting of the executive representatives.
  1. The EC serves as an advisory board to the board.
  2. The EC encourages participation from the members in the IFFI program.
 6. The foundation has a program of activities that is communicated to the members at the beginning of each calendar year. The themes are chosen by the members.
 7. Each member company commits to actively participate in the program and network. The IFFI board oversees this.
  1. Each member appoints at least 1 person per activity.
  2. The aim is for each member to participate in at least 80% of the activities.
 8. Members are, in principle, willing to participate in activities by providing knowledge, facilities, expertise, own network, etc.
 9. If a member does not act in the spirit of IFFI, as stated in these house rules, and takes actions that are in conflict with it, the board reserves the right to terminate the member’s connection to IFFI.
 10. The board will provide an annual evaluation and/or feedback on activities and finances.