IFFI

Huisregels Stichting Ingredients For Food Innovators

Versie 20 juni 2019

 1. De aangeslotenen zijn industriële leveranciers, die voedingsingrediënten produceren en vermarkten aan de voedingsmiddelenindustrie.
 2. Kandidaat aangeslotenen:
  1. Kandidaat aangeslotene meldt zich aan bij het bestuur.
  2. Het bestuur informeert de bestaande aangeslotenen over de aanmelding.
  3. Bestaande aangeslotenen kunnen bezwaar maken indien:
   1. aansluiting van toekomstige aangeslotene in strijd is met de missie, visie,
    strategie en huisregels van het IFFI;
   2. dit bezwaar gedragen wordt door minimaal 2 aangeslotenen
   3. dit bezwaar binnen 2 weken na consultatie aan het bestuur bekend gemaakt wordt.
  4. De uiteindelijke beslissing over de aansluiting of het bezwaar zal door het bestuur
   van de stichting worden genomen en gecommuniceerd.
 3. Iedere aangeslotene is een jaar contributie verschuldigd die wordt vastgesteld door het bestuur
  1. Peildatum voor lidmaatschap is 1 januari.
  2. De contributie zal worden geïnd middels een factuur op naam.
  3. Bij beëindiging van lidmaatschap dient een 3 maanden opzegtermijn acht te worden genomen.
 4. Per aangeslotene zijn er twee persoonlijke afgevaardigden, waarvan er minimaal 1 zich op sr. management en/of executive niveau in de organisatie van de aangeslotene bevindt.
 5. Het IffI heeft een executive council (EC) bestaande uit de executive afgevaardigden.
  1. De EC dient als klankbord voor het bestuur
  2. De EC stimuleert deelname vanuit de aangeslotenen aan het IFFI programma.
 6. De stichting heeft een programma van activiteiten die in het begin van ieder kalender jaar met de leden gecommuniceerd wordt. De thema’s worden door de leden gekozen.
 7. Iedere aangesloten onderneming verplicht zich tot actieve deelname aan het programma en netwerk. Het Iffi bestuur waakt hierover.
  1. Iedere aangeslotene vaardigt minimaal 1 persoon af per activiteit.
  2. Het streven is dat iedere aangesloten aan minimaal 80% van de activiteiten deelneemt.
 8. De aangeslotenen zijn in principe bereid te participeren in activiteiten middels het leveren van kennis, faciliteiten, expertise, eigen netwerk, etc.
 9. Indien de aangeslotene niet in de geest van IFFI, zoals verwoord in deze huisregels, handelt en acties wel/niet onderneemt die daarmee in strijd zijn, behoudt het bestuur zich het recht voor om de aansluiting van de aangeslotene op IFFI op te heffen.
 10. Het bestuur zal jaarlijks een evaluatie en/of terugkoppeling van activiteiten en
  financiën verzorgen.